Words I Like

Andrea Della Corte ~ posts about books coaching newsletter rss

Words I Like

On January 23, 2021 in thoughts 2 minutes read

Table of Contents

Frayed, /freɪd/

adjective

Penchant, /ˈpɒ̃ʃɒ̃/

noun

Erstwhile, /ˈəːstwʌɪl/

adjective

adverb

Vindicate, /ˈvɪndɪkeɪt/

Ascertain, /ˌasəˈteɪn/

verb

Prance, /prɑːns/

verb

Enthral, /ɪnˈθrɔːl,ɛnˈθrɔːl/

verb

Bamboozle, /bamˈbuːz(ə)l/

verb

Sham, /ʃam/

noun

adjective

verb

Disseminate, /dɪˈsɛmɪneɪt/

verb

Quagmire, /ˈkwaɡmʌɪə,ˈkwɒɡmʌɪə/

noun

Affable, /ˈafəb(ə)l/

adjective

Formidable, /ˈfɔːmɪdəb(ə)l,fəˈmɪdəb(ə)l/

adjective

Epistolary, /ɪˈpɪst(ə)ˌləri/

adjective

Stagnate, /staɡˈneɪt,ˈstaɡneɪt/

verb

Enthused, /ɪnˈθjuːz,ɛnˈθjuːz/

verb

Ensconced, /ɪnˈskɒns,ɛnˈskɒns/

verb

Blithely, /ˈblʌɪðli/

adverb

Crucible, /ˈkruːsɪb(ə)l/

noun

Hallowed, /ˈhaləʊd/

adjective

Laconic, /ləˈkɒnɪk/

adjective

Decree, /dɪˈkriː/

noun

verb

Obstinate, /ˈɒbstɪnət/

adjective

Phlegmatic, /flɛɡˈmatɪk/

adjective

Abdurate, /ˈɒbdjʊrət/

adjective

Pertinacious, /ˌpəːtɪˈneɪʃəs/

adjective

Obliging, /əˈblʌɪdʒɪŋ/

adjective

Tantalising, /ˈtantəlʌɪz/

verb

Trifecta, /trʌɪˈfɛktə/

noun

Perturbed, /pəˈtəːbd/

adjective

Back to top ↑

Related

Other Thoughts Pages

Pages mentioning this post

There are no notes linking to this page.